Menu Zavřeno

Desatero 0 – úvod

„Zas nějaký moralizování, co se musí, co se nesmí, jakoby toho nebylo dost…“ Nebo si možná někdo řekne: „Tak to raději nebudu číst.“ Nebo dokonce: „Ták, copak nám pan farář s desaterem zase dalšího zakáže?“ A všechny tyto tři nářky pochopím. Přesto se pokusím podívat se na desatero podívat očima dnešní víry. A doufám, že to bude osvobozující, nikoliv svazující.

Občas trápívám věřící tím, že jim říkám, že nerozumí desateru. „Samozřejmě, že tomu rozumíme,“ odpovídají. Chodili přece na výuku náboženství, byli připravování ke svátostem. Tak se jich ptám, než se zapomene řeč, čím desatero začíná. Nejčastěji odpovídají: „No přece – v jednoho Boha věřiti budeš…“ No a to je právě to. Přesně takhle desatero totiž vůbec nezačíná.

Drtivá většina křesťanů zná desatero z katechismu. A to je právě ten problém. Skutečně po nás Bůh chce dodržování katechismového výčtu desatera? Tak na tuto otázku se pokusím v následujících článcích podívat.

Nedávno jsem v Písmu četl několik pasáží, které mi s klasickým pochopením desatera neseděla. „Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“  (Řím 3,20-24) Boží spravedlnost bez zákona? Zajímavé…

A v 2Kor 3,6 „Litera zabíjí, ale Duch dává život.“ Také zajímavé – někdy se tváříme, že by nám měla dávat život právě litera a velmi se divíme, když nedává.

A do toho jsem četl, jak se Ježíš přel s farizejskou komunitou ohledně dodržování soboty a vyčítá jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘ Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ (Mk 6,6-8)

Tak jak to tedy s tím desaterem (nedílnou součástí Mojžíšova zákona) je? Mnoho křesťanů se domnívá, že je to zákoník, který jsme my, křesťané, jakožto následníci Ježíše Krista, povinni zachovávat.

Ale klíč ke smyslu desatera spočívá právě v jeho začátku. Jenže klíč nám v katechismovém výčtu chybí… Došlo totiž k vytržení

Božího slova z jeho kontextu. Desatero nezačíná příkazem. Když se podíváme do „originálu“ desatera – tedy do Bible, tak vidíme nádhernou větu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ (Ex 20,2) Tou samou větou je uvedeno desatero i na druhém místě v Písmu v Dt 5,6. To je pro pochopení desatera nesmírně důležité.

Když Bůh mluví o pravidlech, tak si neusurpuje moc nad člověkem (a že by na to jako Bůh právo měl…). Nevnucuje svojí představu o tom, co lidi musí nebo nesmí dělat. Bůh ukazuje svojí iniciativu – ukazuje, že on, jako první, pro člověka něco udělal. Při pohledu na desatero vůbec nejde o to, co děláme my, co splňujeme nebo nesplňujeme, ale o to, co Bůh udělal pro člověka.

Pro židy bylo (a stále je) vyvedení z otroctví klíčovou záležitostí. Většina křesťanů sice nejsou židé, ale klíčové záležitosti máme také. Bůh toho i nám hodně dal. Myslím, že si do úvodu desatera směle můžeme doplnit to, co Bůh udělal pro nás: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem Ti dal život, zahrnul jsem Tě láskou, přijal jsem tě za svého syna/svou dceru, dal jsem ti tělo, rozum, vztahy, všechno co máš, dal jsem ti možno vítězství nad Zlem – za cenu smrti mého jediného Syna…“ To je představení našeho Boha. A ne: „Já jsem Bůh a ty mě teď budeš poslouchat, protože jinak s tebou zatočím.“

Desatero v křesťanství je odpovědí člověka na Boží lásku. Pokud jej takto pojmeme, pak v něm nebudeme vidět zákon, který tak kritizoval Ježíš i pavlovské listy. Ale uvidíme v něm něco naprosto přirozeného a nenásilného.

Bohu nejde o to, aby zákon dodržovalo pouze naše tělo, ale v první řadě naše srdce (pak jej tělo samozřejmě bude následovat také). Tento klíč k desateru bychom mohli krásně vyjádřit slovem: „PROTO“.

Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh, já jsem Ti dal život, já jsem Ti dal vše, co máš,

– PROTO nebudeš chodit za jinými bohy,

– PROTO budeš světit můj den,

– PROTO nebudeš cizoložit, krást… atd.

Přesně takhle rozumím desateru podle Božího slova – Bible. Věřím totiž, že Bůh po lidech nechce mechanické dodržování zákona, ale chce, abychom s ním vytvářeli vztah. Ježíš jasně z celého zákona vyzdvihuje: „Miluj Boha nade všechno a bližního jako sebe.“ Proč neřekl: „Dodržujte Mojžíšův zákon – a do posledního puntíku“?

Kdo miluje, milovaného respektuje i s jeho vůlí. Kdo je podřízen zákonu, může jej při veškerém dodržování i nenávidět – a nenávidět i jeho původce.  

Je příliš těžké dodržovat parametry lásky bez vztahu. Možná že tohle je problém desatera č. 1. Lidé jsou nuceni odpovídat na otázku, kterou neznají. Neznají (nebo nezakoušejí) Boží lásku, nepřemýšlí o tom, co Bůh pro ně udělal a dělá, ale jsou nuceni do postojů odpovědi. Říká se, že není nic trapnějšího, než odpověď na otázku, která nebyla položena. A tento problém je daleko hlubší – je to nemoc duchovního života, která zasahuje křesťana v samé podstatě jeho víry. Navenek to vypadá hezky (dodržování vnější formy), ale uvnitř je vše jinak. Že by novozákonní hra na obílené hroby?

S tím souvisí i problém č. 2 – a to je samotný překlad a výklad jednotlivých slov desatera. Nadchnu čtenáře pro další četbu, když napíšu, že první přikázání desatera nezní „V jednoho Boha věřiti budeš.“? Omlouvám se za tu lehkou provokaci a napětí. V pokračování vše vysvětlím.

Tak tolik na úvod. Uznávám, že to pro někoho může být takový koperníkovský obrat (o 180°). Budu se snažit, aby nebyl jediný. 🙂