Menu Zavřeno

Duch pravdy

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.“ (Jan 15,26)

Když jsem nad tím uvažoval, říkal jsem si, jak je důležité slyšet Ježíšovo ujištění o příchodu Ducha Svatého. Potřebujeme Ducha Svatého, potřebujeme aby nám vydal svědectví o Ježíšovi, potřebujeme Utěšitele, Obhájce a Průvodce.

Ale někdy nám chybí. Připadáme si sami, opuštění, slabí a bezmocní. Jakoby Ježíšovo evangelium už nemělo takovou sílu jako před dvěma tisíci lety. Jakoby naše slova byla bezduchá.

Čím to je? Kde je problém? Ježíš Ducha přece slíbil a my po něm toužíme… Proč se zdá být tak vzdálen?

Ve zmíněném úryvku evangelia je Duch Svatý pojmenován trochu nezvyklým způsobem: Duch Pravdy. Co to znamená? Zde půjde o víc než jen o pravdu slova, vyjádření skutečnosti a opak lži.

Jestli možná tato pravda není pravdou o nás samotných, o naší slabosti a hříšnosti. Pravda o našich vzpourách, o křehkosti člověka. Pravda o skutečné hodnotě skutků a života. Pravda o vztazích, pravda o tom jak dokážeme být zlí na naše bližní. Pravda nepříjemná, provokující a bolestivá.

A tato pravda se nám nelíbí. Takovou pravdu nechceme. Stavíme se proti ní přetvářkou, utíkáme před ní, lžeme sami sobě. Raději ohlušíme své uši i své nitro, abychom tato slova pravdy nemuseli vůbec zaslechnout. Proroky, kteří nám slova pravdy říkají, odmítáme. A tak se stává, že toužíme po Utěšiteli, ale netoužíme po pravdě.

Na jiném místě v evangeliu říká Ježíš: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,32) To s Duchem Svatým také souvisí, protože Duch, Boží osoba, je dárce skutečné svobody. My toužíme po svobodě, toužíme být Božími syny a dcerami, toužíme vítězit a bez velkého odporu jít za Bohem, ale nechceme pravdu.

Ale svoboda bez pravdy neexistuje. Bez pravdy existuje jen iluze a otroctví.

Připravujeme se na svátky seslání Ducha svatého, kdy víc než jindy o Ducha prosíme. Můžeme se zamyslet nad naším postojem vůči pravdě, nad naší přetvářkou, nad našimi hrami před Bohem.

Přijď Duchu Svatý, Přijď Duchu Pravdy, Přijď Duchu Osvoboditeli. Amen.