Menu Zavřeno

Ty jediný…

Nikdo není milosrdnější, než jsi Ty, Bože.

Nikdo nepřijímá člověka tak, jak ho přijímáš Ty, Bože.

Nikdo není mocnější a silnější než Ty, Bože.

Nikdo nemá větší soucit, než Ty, Bože.

Nikdo není tak věrný, jak věrný jsi Ty, Bože.

Nikdo není tak blízký člověku jako jsi mu blízký Ty, Bože.

Nikdo neslyší hlas člověka, jako ho slyšíš a nasloucháš mu Ty, Bože.

Nikdo nemiluje tak, jak miluješ Ty, Bože.

Nikdo nezná situace tak, jak je znáš Ty, Bože.

Nikdo nemůže být konečným cílem člověka, jen Ty, Bože.

Ty jediný…

Nedávno se mě jeden nevěřící člověk ptal, jestli mi to nepřipadá málo: mít jen jednoho Boha. Jiná náboženství jich mají víc, uctívají nejen božstva, ale také lidi, a dokonce i zvířata – slouží jim a jejich rozmanitost jim přijde zajímavá. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k názoru, že jediný Bůh mi stačí. Nechci sloužit zvířatům, nechci mít za bohy lidi, nechci vyznávat bohy a síly, kterým na mě nezáleží a kteří mi třeba chtějí i škodit.

Spíš než nějaký ucelený článek je to takové malé vyznání a veliká radost z našeho Boha. Kdybych jedinou věc z těch, o kterých jsem psal, Bohu upřel, vnímal by to jako křivdu, která by zničila v první řadě mě.

Když jsem nad tím tak přemýšlel, vytanuly mi v mysli slova z Písma, které shrnují nejen víru Izraelitů, ale i monoteistickou víru křesťanů.

„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat. Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev těch národů, které jsou kolem vás, neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující, Hospodin, tvůj Bůh.“ (srov. Dt 6)

Jsem vděčný Bohu Otci, že se nám dal poznat v Ježíšovi a že nás chce naplnit Duchem, který i nás naučí volat: „Abba, Otče.“

Ano, stačí mi jeden Bůh. A věřím, že spolu s Pannou Marií, matkou Ježíšovou, a se všemi svatými máme jeden společný cíl – jediného Boha.

Ježíš nám ukazuje Boha, který o nás moc dobře ví:

„Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.“ (Lk 12,30b-31)

„Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.“ (Lk 12,7)

Proto jsme ve slovech Písma vybízeni:

„Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“ (1 Par 16,11)

„Mé srdce si opakuje tvoji výzvu, „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.“ (Žalm 27,8)

Nemáme být pasivními pozorovateli duchovna:

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)

„Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7)

A také nejsme zanecháni bez útěchy:

„A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ (Ef 6,10)

„Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ (Neh 8,10)

Bohu na nás záleží:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Proto mi stačí jeden Bůh…

„Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ (1Tim 2,5-6)

A proto říkám: „Ty jediný…“ 🙂